Балкан аналитикаПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ
„БАЛКАН АНАЛИТИКА“

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „Балкан аналитика“ е обществена медия за стратегически анализ.

2. „Балкан аналитика“ е неполитическа, непартийна и независима обществена медия с идеална цел.

3. Участниците в „Балкан аналитика“ приемат, че сигурността е ключово понятие за разбиране на човешкото съществуване.

4. Участниците в „Балкан аналитика“ разбират личната отговорност на всеки човек обществото да бъде свободно, сплотено и жизнеспособно.

5. „Балкан аналитика“ и участниците в медията определят своя особена мисия, ценности, дейност и цели, които изразяват нейната идентичност.

6. Мисията на „Балкан аналитика“ и участниците в медията да се подпомогне устойчивото развитие на обществото.

7. Ценностите на „Балкан аналитика“ и участниците в медията са безусловна свобода на мненията и убежденията в обществото, приемане на различията единствено като богатство, сплотеност на обществото чрез споделяне на опит и знание и неограничено право на избор за всеки човек.

8. Дейността на „Балкан аналитика“ се изразява в свободното обсъждане на актуални събития, явления и теми, свързани със сигурността; обобщаването на различни подходи и оценки за състоянието и изменението на средата за сигурност; анализа и оценката на предизвикателствата, опасностите, заплахите и рисковете и разработването на препоръки за вземане на решения с оглед постигане на сигурност.

9. Целите на „Балкан аналитика“ са подпомагане на образованието, обучението и самоподготовката в областта на сигурността; споделяне на опит и знания сред експертната общност в областта на сигурността и изготвяне и представяне на аналитичен продукт, съобразен с обществените потребности.

10. Обществена медия „Балкан аналитика“ и участниците в нея реализират своята мисия, ценности, дейност и цели чрез едноименен интернет блог – Balkan Analytica на адрес: http://balkananalytica.info.

Глава втора
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „БАЛКАН АНАЛИТИКА“

Раздел І
Принципи на участието

11. Правото на участие в обществена медия „Балкан аналитика“ се придобива безвъзмездно, а самото участие не носи нито финансови, нито никакви други материални задължения на участниците в нея.

12. Участие в „Балкан аналитика“ означава публикуване на авторски анализи, оценки, коментари и информации или технологическа поддръжка и развитие на интернет блога на медията.

13. Участието в „Балкан аналитика“ е свободно, доброволно, добронамерено, по лично убеждение и с уважение към личните убеждения и достойнството на другите.

14. Участието в „Балкан аналитика“ се осъществява единствено и само с нетърговска цел и за обществена полза.

15. Участието в „Балкан аналитика“ се осъществява в изпълнение на целите на обществената медия, само за постигането на научни и образователни цели, единствено в интерес на международната и националната сигурност.

Раздел ІІ
Приемане на правила за участие в медията


16. Правилата за участие в обществена медия „Балкан аналитика“ се приемат с едностранна волеизява на всеки участник да участва в медията.

17. Волеизявата за участие е същевременно волеизява за приемане на правилата за участие в „Балкан аналитика“ и може да бъде извършена писмено или/и по електронен път, включително с размяна на съобщения по електронна поща с администратора (или администраторите) на блога Balkan Analytica.

Раздел ІІІ
Права на участниците

18. Участник в „Балкан аналитика“ може да бъде всеки без оглед на неговия или нейния произход, принадлежност, обществено положение или материално състояние.

19. Всеки участник в „Балкан аналитика“ разполага с пълна свобода да изразява своето мнение и същевременно единствено той или тя носи цялата отговорност за поднесената информация и отправените послания.

20. Обществена медия „Балкан аналитика“ и останалите участници в нея не носят отговорност за авторството, мненията, посланията и информацията, представени от всеки отделен автор в която и да било негова или съвместна публикация в медията.

Раздел ІV
Задължения на участниците

21. Всеки участник е длъжен да спазва законите, да пази и да допринася за издигане на доброто име на „Балкан аналитика“.

22. Всеки участник е длъжен да спазва единен стандарт за публикуване в блога на медията съгласно установените „Правила за публикуване в обществена медия „Балкан аналитика“.

23. Всеки участник може да публикува в „Балкан аналитика“, като сам определя срока на публикуване на всяка отделна своя публикация.

24. Всеки участник в „Балкан аналитика“ сам решава дали всяка негова отделна публикация да бъде разгласена под псевдоним, анонимно или с друг идентифициращ авторски знак.

25. Всеки участник може да променя всяка отделна своя публикация в „Балкан аналитика“, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица, или/и правилата за участие и публикуване в медията.

26. Всеки участник самостоятелно и единствено на своя лична отговорност заявява, упражнява и защитава правото си на авторство върху всяка отделна своя публикация в „Балкан аналитика“.

27. Всеки участник в „Балкан аналитика“ може да спре използването на всяка отделна своя публикация в медията поради промени в убежденията си.

28. Всеки участник може да публикува вече разгласени свои публикации, но само в случаите, когато това публикуване: се извършва с нетърговска цел, не е било изрично забранено, не противоречи на закона, не вреди на нечии законни интереси.

29. Никой участник няма право да използва публикуването в „Балкан аналитика“ за постигането на цели, които вредят на мисията, ценностите, дейността, целите и доброто име на медията.

30. Никой участник не може нито да задължава, нито да вменява отговорност на обществена медия „Балкан аналитика“ да защитава неговото право на авторство.

31. Никой участник няма право да премахва, поврежда, унищожава или разстройва техническата цялост, технологическата функционалност, особената идентичност и ефективната защита на блога Balkan Analytica.

Глава трета
ВЗАИМОПОМОЩ ПО ПОВОД УЧАСТИЕТО В МЕДИЯТА

32. Участниците в „Балкан аналитика“ се подпомагат взаимно добронамерено и безвъзмездно по повод своето участие в медията.

33. Участниците в „Балкан аналитика“ могат да определят помежду си администратор (или администратори), който (които) да ги подпомага (подпомагат) в техните действия, свързани с публикуване в блога на медията.

34. Администраторът (администраторите) на блога Balkan Analytica е участник (са участници) в медията, който подпомага (които подпомагат) добронамерено и безвъзмездно останалите участници по повод тяхното участие в медията.

35. Администраторът (администраторите) на блога Balkan Analytica е длъжен да следи (са длъжни да следят) за спазването на единен стандарт на публикуване в медията, съгласно приетите от участниците правила за публикуване в медията.

Глава четвърта
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ

36. За обмен на информация, за осъществяване на контакт, за публикуване на авторски материали или за участие в технологическото развитие на блога, участниците в „Балкан аналитика“ могат да обменят необходимата информация по електронна поща – посочения начин за контакт в блога „Балкан аналитика“, или по друг подходящ начин.

Глава пета
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

37. Всички неуредени въпроси в настоящите „Правила за участие в обществена медия „Балкан аналитика“ и „Правила за публикуване в обществена медия „Балкан аналитика“, всички спорове, породени от или свързани с тези правила, всички спорове, породени от или/и отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение или/и прекратяване, всички спорове за попълване на празноти в тези правила, всички спорове за приспособяването на тези правила към нововъзникнали обстоятелства се решават единствено и само въз основа на българското законодателство и са посъдни единствено и само на компетентните съдилища в Република България.


КОНТАКТ

За осъществяване на контакт или за публикуване на авторски материали в „Балкан аналитика“ можете да използвате електронна поща balkan.analytica.info@gmail.com.Няма коментари:

Публикуване на коментар